Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande

För att tidigt lära sig demokratiska värderingar och metoder, är det viktigt att barnen känner att deras åsikter spelar roll och att de har möjlighet att påverka sin vardag. Därför står det inskrivet i förskolans läroplan, lpfö 98, att alla förskolor ska arbeta för att ge barnen inflytande i verksamheten.

”Mål (Lpfö 98)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
  • Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Det finns inga särskilda regler för hur barnen ska få vara med och bestämma, huvudsaken är att de ska kunna växa med uppgiften och lära sig att värdera sina egna och andras viljor. Pedagogernas uppgift är att uppmuntra och ta till vara på barnens vilja att ta ansvar för sig själva och samvaron i barngruppen.

De flesta förskolorna arbetar för att barnens inflytande ska genomsyra hela verksamheten, även om vissa metoder blir mer tydliga för föräldrarna. Det kan handla om att barnen får turas om med att hålla i eller hjälpa till med samlingar, komma med förslag på olika maträtter eller välja lekplats. Ibland anordnas även omröstningar i gruppen, till exempel när det gäller vilket tema som gruppen ska arbeta med.

Men barns inflytande handlar inte bara om att få bestämma saker rent verbalt, det handlar ofta om att pedagogerna måste vara aktiva och ta reda på hur barnen fungerar som individer. Små barn kanske inte kan berätta med ord - vad de vill göra eller hur, men de visar ofta tydligt vad de trivs med. Att vara lyhörd för det lilla barnets behov är också ett sätt att ge barnet inflytande.

Ofta genomför pedagogerna intervjuer med barnen, både i grupp och individuellt, för att ta reda på vad de tycker och tänker. När barnen får sätta ord på sina egna tankar och när de märker att någon aktivt lyssnar, lär de sig att deras åsikter har betydelse. Gruppintervjuer lär barnen att lyssna på sina kompisar och skapar förståelse för att alla inte har samma syn på saker och ting.

Text: Jessika Nilsson

Kommentera inlägget